ACCESS Life course infrastructure: et plattform for den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG)

Velkommen til den nasjonale forskningsinfrastruktur for den norske studien av livsløp, aldring og generasjon. Infrastrukturen er et samarbeid mellom Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet og Norsk Senter for forskningsdata (NSD) med finansiering fra Norges forskningsrådets program for forskningsinfrastruktur.

NorLAG er en studie som gir ny kunnskap om aldring og eldre år i Norge. Så langt er det gjennomført tre runder med datainnsamling (2002, 2007 og 2017). Studien belyser sentrale livsområder til personer født mellom 1922 og 1966 og deres nære familiemedlemmer (partner, foreldre og barn). Spørreskjemadata kobles til årlige registerdata. Denne kombinasjonen av data gir unike muligheter for forskere fra ulike disipliner til å studere årsaker og konsekvenser av tidspunkt og rekkefølge for overganger som preger andre halvdel av livet.

NorLAG data er gratis tilgjengelig for forskningsformål. I tillegg til en basismodul med nøkkelopplysninger om respondenten (f.eks. kjønn, fødselsår), er dataene organisert i 18 moduler som dekker følgende hovedområder: (1) Familie og sosiale nettverk; (2) Arbeid og aktiviteter; og (3) Helse, velvære og verdier.

 1. Familie og sosiale nettverk
  1. Barn (CH)
  2. Partner (PA)
  3. Foreldre (PT)
  4. Familie og nettverk (FN)
  5. Hushold (HH)
  6. Sivil status (register)
  7. Bolig og bomiljø (HE)

 2. Arbeid og aktiviteter
  1. Arbeid og pensjonering (WR)
  2. Aktiviteter (AC)
  3. Sykefravær (register)
  4. Pensjon og arbeidsavklaringspenger (register)
  5. Utdanning (register)
  6. Inntekt (register)

 3. Helse, velvære og verdier
  1. Helse og omsorg (HC)
  2. Velvære (WB)
  3. Personlighet (PC)
  4. Verdier og holdninger (VA)
  5. Livshendelser (LE)